logo_obnova_drevenych_chramov_full_transparent

“Obnova drevených chrámov, doplnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon” je projekt podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“.

Vďaka projektu bolo v období november 2014 – apríl 2016 obnovených 5 nehnuteľných a 10 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Židovský cintorín, štyri drevené chrámy a mobiliár troch drevených chrámov. Až tri z objektov boli národné kultúrne pamiatky v havarijnom stave, evidované v ústrednom zozname ako pamiatky bez vhodného využitia.

Problémy

Okresy Snina a Sobrance ekonomicky zaostávajú, vyľudňujú sa. Udržať tu dobrý stav pamiatok je zvlášť náročné pre malé obce, ktoré sú navyše národnostne aj religiózne zmiešané. Chátrajú aj pamiatky židovskej komunity, ktorá tu už nemá zastúpenie. Chýba spoločný postup pri propagácii pamiatok, ktoré administratívne spadajú pod dva samosprávne kraje, Prešovský a Košický. Nedostatočná je aj spoločná propagácia kultúrneho dedičstva UNESCO s prírodným, ktoré reprezentujú bukové pralesy v NP Poloniny a CHKO Vihorlat.

Ciele projektu

 • zachovanie kultúrneho dedičstva v národnostne zmiešanom území
 • zachovanie dedičstva menšín pre kultúrnu pestrosť regiónu, jeho efektívne využívanie pre trvaloudržateľný ekonomický rozvoj
 • výmena poznatkov pre dobré spravovanie pamiatok
 • spoločná propagácia pamiatok v oboch regiónoch, vrátane lokalít UNESCO

Výstupy projektu

 • 4 zrekonštruované drevené chrámy v obciach Hrabová Roztoka, Šmigovec, Topoľa a Inovce
 • 1 obnovený židovský cintorín v Topoli
 • 10 obnovených mobiliárov – hnuteľných predmetov v drevených chrámoch Hrabová Roztoka, Inovce a Ruská Bystrá

Doba realizácie

November 2014 – Apríl 2016

Projektoví partneri

Konečným prijímateľom projektu je nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvi so sídlom v Snine, ktorá projekt realizovala v spolupráci so 6 projektovými partnermi:

 • Nadácia pre ochranu biodiverzity Východných Karpát
 • Obec Topoľa
 • Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľa
 • Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec
 • Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruský Hrabovec
 • Gréckokatolícka cirkev, farnosť Podhoroď

Financovanie projektu

Celkové oprávnené výdavky projektu: 295 809 EUR

Nenávratný finančný príspevok z FM EHP a ŠR: 266 228 EUR (90 %)

Spolufinancovanie žiadateľa a partnerov: 29 581 EUR (10 %), z toho 20 000 EUR Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, 9 012 EUR KDC, n. o. a 569 EUR Obec Topoľa

Zachráňme dedičstvo našich predkov