banner-zbierka-smigovec-800x600

Zabezpečenie odborných prípravných a realizačných prác spojených s komplexnou obnovou dreveného gréckokatolíckeho chrámu Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou č. ÚZPF č. 11815/0.

V súčasnosti je chrám k havarijnom stave. Naposledy bol opravovaný v roku 1936, kedy bola poškodená šindľová strecha vymenená za plechovú. Paradoxne práve táto skutočnosť sa výraznou mierou podpísala pod jeho súčasný havarijný stav, a to z dôvodu neodbornej realizácie strechy bez dohľadu pamiatkarov, keďže v tom čase chrám ešte nebol národnou kultúrnou pamiatkou.

Neodborne realizované spoje strechy spôsobili na určitých miestach postupné zamoknutie drevených nosných trámov na oboch stranách chrámovej lode. Tie boli neskôr plošne napadnuté plesňou aj drevokazným hmyzom.

Napriek týmto negatívnym skutočnostiam je chrám jedinou pamiatkou obce, kultúrnym dedičstvom regiónu, ktoré neoddeliteľne patrí do mozaiky ostatných drevených chrámov vybudovaných na úpätí Karpát.

Tunajšie drevené chrámy predstavujú umelecko-architektonický vrchol kultúry pôvodného rusínskeho obyvateľstva, ktoré je potrebné zachovať aj z dôvodu biodiverzity chránených území Vihorlatu a Polonín.

Fotografie existujúceho stavu dreveného chrámu pred rekonštrukciou

Projektová dokumentácia komplexnej obnovy chrámu

Čas konania zbierky: máj 2013 – marec 2014
Termín zúčtovania zbierky: najneskôr do 30.04.2014

Miesto konania zbierky: Slovenská republika
Podporiť ste nás mohli: zaslaním finančného daru na osobitný účet verejnej zbierky č. 2834914596/0200, VÚB, a. s. Dňa 31.03.2014 bol osobitný účet zrušený.

Ďakujeme!

Rozhodnutie Ministerstva vnútra SR o povolení verejnej zbierky.