Správa o realizácii a vyúčtovanie verejnej zbierky na záchranu dreveného gréckokatolíckeho chrámu v Šmigovci z roku 1755 – zbierka povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2013/012927 zo dňa 29.04.2013

 • pripravená pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, partnerov verejnej zbierky a všetkých, ktorí zbierku finančne, mediálne alebo inak podporili,
 • schválená Ministerstvom vnútra SR, Sekciou verejnej správy, Odborom všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava – listom zo dňa 7. mája 2014.
Realizátor zbierky:

Karpatské drevené cerkvi, n. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO: 45 739 749

Zodpovedné osoby:

Ing. Daniela Galandová, riaditeľka KDC, n. o.,  Mgr. Maroš Prejsa, predseda správnej rady KDC, n. o.

Zbierku mediálne podporili:

Týždenník Sninské noviny
rusyn.sk (OZ Združenie Inteligencie Rusínov Slovenska)
molody.rusyny.org (OZ molodŷ.Rusynŷ – молоды.Русины)
hornyzemplin.sk (Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš)
darcovský portál Ľudiaľuďom.sk

 

POVOLENIE ZBIERKY:

Verejná zbierka na zabezpečenie odborných prípravných a realizačných prác spojených s komplexnou obnovou dreveného gréckokatolíckeho chrámu Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci z roku 1755 – národnej kultúrnej pamiatky v havarijnom stave bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2013/012927 zo dňa 29.04.2013. Verejná zbierka bola v zmysle rozhodnutia MV SR uskutočnená na území Slovenskej republiky od 15. mája 2013 do 31. marca 2014.

REALIZÁCIA A PROPAGÁCIA ZBIERKY:

Účel zbierky – obnovu dreveného gréckokatolíckeho chrámu v Šmigovci bolo možné podporiť v období máj 2013 – marec 2014:

 • darom na osobitný účet zbierky 2834914596/0200, VÚB a. s. (účet bol dňa 31.03.2014 zrušený)
 • darom do uzavretých pevných pokladničiek počas podujatia Rock pod kameňom Snina 2013
 • online darom na darcovskom portáli ludialudom.sk, ktorý bol následne prevedený na osobitný účet zbierky 2834914596/0200, VÚB a. s.

S cieľom zverejniť výzvu a najmä priebežne informovať o priebehu zbierky boli využité nasledovné nástroje:

 • Internet: Výzva bola uverejnená na webovej stránke KDC, n. o. a stránkach mediálnych partnerov: www.karpatskecerkvi.org, www.rusyn.sk, www.molody.rusyny.org, tiež na darcovskom portáli www.ludialudom.sk, pričom počas celého trvania zbierky bolo zabezpečené prelinkovanie sa na stránku KDC, n. o. prostredníctvom bannera zbierky.V priebehu realizácie zbierky boli na webovej stránke KDC, n. o. zverejňované fotografie z postupu rekonštrukcie chrámu a taktiež bol pravidelne aktualizovaný zoznam darcov.
 • Sociálne médiá – Facebook: Výzva bola propagovaná aj prostredníctvom FB profilu KDC, n. o. www.facebook.com/kdcsnina pričom v priebehu realizácie zbierky boli na FB zverejňované fotografie z postupu rekonštrukcie chrámu, z priebehu zbierky (najmä podujatie Rock pod kameňom 2013), taktiež poďakovania darcom.
 • Regionálna tlač: Okrem povinného zverejnenia výzvy v jednom národnom denníku (denník SME zo dňa 4.6.2013, str.12) bola výzva bezplatne zverejnená v dvojtýždenníku InfoRusyn č. 10/2013, týždenníku Podvihorlatské noviny a Sninské noviny, pričom v poslednom uvedenom týždenníku bola výzva propagovaná viackrát počas trvania zbierky. Informácie z prebiehajúcej rekonštrukcie chrámu boli okrem Sninských novín bezplatne uverejnené aj v týždenníkoch Podvihorlatské noviny a Pod Vihorlatom – Slovenský východ, ktoré takto nepriamo informovali o našich aktivitách.
 • Banner zbierky s mapou Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica – Inovce, ktorý bezplatne vyrobila firma ART-MEDIA Snina a bikeboard, ktorý bezplatne požičala firma JUSTECO Humenné na uskutočnenie zbierky počas podujatia Rock pod Kameňom Snina 2013 v dňoch 9. – 10. augusta 2013 v Rekreačnej oblasti Sninské rybníky.

VYÚČTOVANIE ZBIERKY:

Hrubý výnos zbierky: 7 993,29 €

Z toho 7 990,99 € dary na osobitný účet a 2,30 € čistý kreditný úrok na bankovom účte.
Darcovia sú zverejnení v časti “Podporili nás”: http://karpatskecerkvi.org/verejna-zbierka-dreveny-chram-smigovec/podporili-nas/

Náklady nevyhnutne spojené s konaním zbierky: 717,42 €

Z toho 336,00 € úhrada za povinné zverejnenie zbierky v jednom národnom denníku v zmysle Rozhodnutia MV SR (denník SME zo dňa 4.6.2013), 18,42 € úhrada za doménu webstránky, 300,00 € úhrada za grafický návrh a administráciu webstránky a 63,00 € úhrada za tričká pre dobrovoľníkov.

Ostatné náklady spojené s konaním zbierky – režijné náklady (poštovné, kolky, telefónne poplatky, bankové poplatky a ďalšie) neboli zahrnuté do vyúčtovania zbierky a boli hradené KDC, n. o.
Celá zbierka bola organizačne zabezpečená vďaka dobrovoľníkom bez nároku na odmenu.

Čistý výnos zbierky: 7 275,87 €

Čistý výnos verejnej zbierky bol zaslaný na účet Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Šmigovec na účely obnovy dreveného gréckokatolíckeho chrámu Nanebovstúpenia Pána – NKP, ÚZPF č. 11815/0 na základe darovacích zmlúv v súlade s Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2013/012927 zo dňa 29.04.2013 o povolení konania zbierky v dvoch platbách:

 • 6 033,00 € dňa 2.12.2013 na úhradu rekonštrukčných prác 1. etapy projektu Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Šmigovec podporeného Ministerstvom kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom 2013“ vo výške 15 000 €: statické zabezpečenie nosných konštrukcií (zemné práce – hĺbenie rýh, vodorovné premiestnenie výkopku, zakladanie – betón základových dosák železový) a oprava zvislých a vodorovných nosných konštrukcií (výmena, výroba, dodávka a montáž nových drevených doplnkov a protéz zrubu vrátane ostatných doplnkových prác a chemickej ochrany dreva) – viď fotodokumentácia na http://karpatskecerkvi.org/verejna-zbierka-dreveny-chram-smigovec/fotogaleria/
 • 1 242,87 € dňa 31.3.2014 na spolufinancovanie 2. etapy komplexnej obnovy dreveného chrámu (oprava zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, oprava strechy). Ďalšia etapa obnovy bude pokračovať prostredníctvom 2 % dane.

Spracovala:
Ing. Daniela Galandová
riaditeľka Karpatské drevené cerkvi, n. o.

v Snine, dňa 27.4.2014