Je druhým najväčším v regióne Snina, dlhé roky bol v narušenom stave. Najstaršia zmienka o cintoríne pochádza z rokov 1865 a 1866, kedy bol zakreslený do katastrálnej mapy obce. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 2000. Cintorín je situovaný v kopci, v minulosti bol ohradený kamennou ohradou. Nachádza sa na ňom 59 náhrobných kameňov, z ktorých je takmer polovica zachovalých, zvyšné sú poškodené.

V období marec – november 2015 bol cintorín komplexne obnovený. Predmetom obnovy bolo odstránenie náletov, odumretých drevín a koreňových systémov, obnova pôvodnej kamennej ohrady a vyčistenie náhrobných kameňov od machov a lišajníkov. Obnova bola uskutočňovaná dobrovoľníkmi a tiež dvoma pracovníkmi, ktorých zamestnala obec Topoľa v rámci rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti, aj s finančným príspevkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom.

V mesiaci apríl 2016 bola uskutočnená prvá etapa reštaurovania a konzervačných prác, zameraná na záchranu najviac poškodených, ale aj umelecky a historicky najvzácnejších náhrobných kameňov židovského cintorína v Topoli. Z celkového počtu 59 náhrobných kameňov bolo petrifikovaných 25 kameňov, z nich 7 bolo navyše zlepených. Načasovanie petrifikácie a stabilizovania prasklín pred nastávajúcou zimou pomôže významne spomaliť proces degradácie náhrobných kameňov židovského cintorína v Topoli, kde sú pochovaní viacerí rabíni (Alexander Ješiaja, rabín Jakub – syn rabína Izraela, rabín Dov Baar, rabín Chaim – syn rabína Moše Ahrona…) a ich rodinní príslušníci.

Náhrobné kamene pred vyčistením

Náhrobné kamene po vyčistení od machu a lišajníkov

Náhrobné kamene po 1. etape reštaurovania

Ďalšie fotky z procesu obnovy židovského cintorína

Židovský cintorín v Topoli