Zachovanie kultúrneho dedičstva menšín pre rozvoj regiónu Snina

V okrese Snina, ktorý je súčasťou historického regiónu Zemplín, žili v minulosti mnohé národy a národnosti s bohatým kultúrnym dedičstvom – Rusíni, Slováci, Maďari, Židia, Poliaci, Ukrajinci… S odstupom času možno objektívne konštatovať, že veľkú časť ich kultúrneho dedičstva sa do dnešných čias nepodarilo zachovať.

Počas mesiacov jún až december 2014 sme v obciach Stakčín, Ubľa a Ulič v rámci projektu „Zachovanie kultúrneho dedičstva menšín pre rozvoj regiónu Snina“ podporeného z programu Kultúra národnostných menšín 2014 uskutočňovali inventarizáciu stavu kultúrneho dedičstva národností, ktoré tu v minulosti žili a aktívne pôsobili – maďarskej, židovskej a poľskej. Tieto aktivity boli prirodzeným pokračovaním prieskumu stavu kultúrneho dedičstva menšín uskutočneného v roku 2013 so zameraním sa na rusínsku a ukrajinskú menšinu.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“107709970368246827303″ ualb=“6109415666090182497″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“5″ num=“35″ size=“320″ highlight=“1″ align=“left“ max=“100″ nocredit=“1″]

Naše zistenia poukázali na viaceré skutočnosti, v prvom rade nedostatočné využívanie pamätných udalostí, významných osobností ale aj osobitných prvkov a daností obcí, v ktorých žijú národnostné menšiny, pre ich sociálno-ekonomický rozvoj (organizovanie podujatí miestneho významu bez väzby na historické osobnosti a udalosti), nevysporiadanie majetkových vzťahov architektonicky hodnotných objektov kultúrneho dedičstva menšín, vedúce k dlhodobej devastácii a následnej deštrukcii objektov (zanikajúce pôvodné obytné domy, sýpky, mlyny, vyhne…), resp. neuplatňovanie postihov v prípade, že o pamiatkovo chránené objekty sa vlastník nestará. Okrem toho vo väčšine samospráv nie sú stanovené systémové pravidlá, ktoré by viedli k zachovaniu hmotného kultúrneho dedičstva menšín – pamätihodností miestneho významu. Význam hmotného kultúrneho dedičstva menšín pre rozvoj regiónu je u väčšiny predstaviteľov samospráv nedocenený. Ak k tomu pridáme ďalšie faktory, predovšetkým nízke rozpočty menších obcí situovaných v týchto prihraničných regiónoch a prioritné investície do základnej infraštruktúry, ktorá tu stále nie je vybudovaná, dá sa reálne predpokladať postupná devastácia a zánik dedičstva národnostných menšín, ktoré sa už dlhodobo dostáva na vedľajšiu koľaj. Napriek tomu, že ochrana a obnova kultúrneho dedičstva často nepatrí medzi hlavné priority samospráv, práve kultúrne dedičstvo menšín má z dôvodu svojej jedinečnosti nepopierateľné predpoklady pre zvýšenie návštevnosti týchto obcí a v konečnom dôsledku aj zlepšenie ich sociálno-ekonomickej situácie.

Výsledkom našej práce je spracovanie návrhu zoznamov pamätihodností obcí Stakčín, Ubľa a Ulič, ktoré sú bohaté na množstvo známych ale aj neznámych pamiatok. Tieto obce patrili v minulosti k národnostne zmiešaným, pričom v súčasnosti už 3 menšiny v týchto obciach nežijú – židovská, maďarská a poľská. Do dnešných čias sa tu našťastie zachovalo mnoho objektov, predmetov, pamätných udalostí, legiend, ktoré dokumentujú ich pôsobenie. Považujeme za potrebné ich zachovať aj pre ďalšie generácie, aby vedeli v akej symbióze tu kedysi bezproblémovo žili ľudia rôznych
národností.

Pamätihodnosti Stakčín, Ubľa, Ulič

Prezentácia – pamätihodnosti Ubľa

S cieľom zachovať kultúrne dedičstvo menšín, tak z dôvodu zachovania multikulturalizmu ako aj sociálno-ekonomického rozvoja zaostávajúcich prihraničných regiónov s národnostne zmiešaným obyvateľstvom, sme vypracovali jednoduchý návrh všeobecne záväzného nariadenia o pamätihodnostiach, použiteľný aj pre ďalšie samosprávy, ktoré veríme že našimi aktivitami inšpirujeme.

Návrh VZN o pamätihodnostiach všeobecný

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín 2014. Ďakujeme.