Tradície pre súčasnosť – rozvojový koncept oživenia remeselnej činnosti

V regióne Snina boli v minulosti uskutočňované mnohé remeslá, z ktorých sa do dnešných čias zachoval len zlomok (stolárstvo, rezbárstvo, píšťalkárstvo, šúpoliarstvo, metliarstvo, prútenárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, výšivkárstvo, podkováčstvo, gombičkárstvo, krasličiarstvo…), úplne zanikli pôvodné remeslá spojené s činnosťou tradičného hospodárenia a tradičnej stavebnej a priemyselnej výroby (kožušníctvo, súkenníctvo, remenárstvo, kolárstvo, truhliarstvo, korytárstvo, garbiarstvo, kamenárstvo, hámorníctvo…), rovnako zanikla (v 70-tych rokoch 20. storočia) aj činnosť výroby striech zo slamy, nadväzujúca na pestovanie raže tribice.

Cieľom projektu je detailne zmapovať tradičné remeslá v jednotlivých obciach regiónu Snina a vytipovať remeslá resp. remeselné produkty, ktoré vzhľadom na súčasné tendencie opätovného návratu k tradíciám a „ku koreňom“ môžu byť priamo vyrábané v regióne ako originálny lokálny produkt. Projekt zároveň prispeje oživením remesiel k zachovaniu a efektívnemu využitiu potenciálu karpatského regiónu. Zachovanie resp. oživenie remesiel ako súčasti kultúrneho dedičstva je základným predpokladom zachovania rôznorodosti národností v tomto multikulturálnom prihraničnom území s Poľskom a Ukrajinou.

Inventarizácia remesiel

Inventarizácia remesiel – obrazová príloha

Remeselný koncept

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR z programu Podpora regionálneho rozvoja 2018. Ďakujeme.