Kategórie
Články

Drevené chrámy v Šmigovci a Hrabovej Roztoke po dlhých rokoch chátrania sprístupnené návštevníkom

Oba chrámy sú architektonicky rozdielne, napriek tomu majú niekoľko spoločných znakov. Sú z 18. storočia, čo potvrdzujú archívne záznamy, ale tiež niekoľko stavebných zmien dokumentujúcich ich prestavby, uskutočnené v minulých storočiach. Ako jediné na Zemplíne majú svoje zrubové konštrukcie opláštené doskami. Dlhé roky neboli vôbec využívané. Ich vlastníkom je Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec.

Po štyroch mesiacoch intenzívnych rekonštrukčných prác sú chrámy dokončené a sprístupnené.

Lákadlom by mala byť výstava Ikony Zemplína spracovaná v dvoch tematických blokoch. V chráme Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci, ktorý je zatiaľ stále bez svojho ikonostasu, je inštalovaná výstava ikon byzantizujúceho typu. Návštevníci tak môžu vidieť prostredníctvom fotoreprodukcií na jednom mieste historicky a umelecky najvzácnejšie ikony zo Zemplína z 15. a 16. storočia, ktorých originály sa dnes nachádzajú vo viacerých múzeách a galériách Slovenska.

IMG_5182

Druhá časť výstavy zameraná na ikony haličsko-karpatského typu zo 17. a 18. storočia, je inštalovaná v predsieni chrámu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke. Prostredníctvom nej získajú návštevníci zaujímavé informácie o objavoch v ikonografii drevených chrámov Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica – Inovce, zistených vďaka náročnej práci reštaurátorov.

IMG_5151

Výstava bola pripravená aj vďaka sprístupneniu expozícií a archívu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Šarišského múzea v Bardejove, Šarišskej galérie v Prešove, Vihorlatského múzea v Humennom a Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

V prípade záujmu navštíviť oba chrámy a vidieť spomínanú výstavu, kontaktujte správcu farnosti Šmigovec: Mgr. Vladislav Marčák +421 911 812 175

Pre lepšiu orientáciu turistov, spoznávajúcich krásy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, bolo v obci Dúbrava osadené nové dopravné značenie, tzv. hnedé tabule propagujúce kultúrno-turistický cieľ „Drevené chrámy Šmigovec, Hrabová Roztoka”.

20160527_112357

Aktivity boli uskutočnené v rámci projektu “Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon”, podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celkový rozpočet projektu bol takmer 300 000 EUR, z toho rekonštrukcia chrámov v Šmigovci a Hrabovej Roztoke a reštaurovanie mobiliáru v Hrabovej Roztoke bolo vo výške takmer 154 000 EUR, z čoho grant predstavuje až 90 %. Zvyšných 10 % spolufinancovali organizácie Karpatské drevené cerkvi, n. o. a Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát.